fbpx

Opowieści o duchach

Trzy osoby mają szansę wygrać najnowszy tom Ostatniej Wiedźmy, Piromankę. Aby wziąć udział w konkursie prześlijcie mi na maila najciekawszą historię o duchach, zjawiskach nadprzyrodzonych, lub wszelkich paranormalnych doświadczeniach. Żadnych ograniczeń. Mogą to być przeżycia osobiste, może być to czysta fikcja, albo nawet sen, który Was kiedyś nawiedził. Forma? Jaka forma! Ja dbam o formę, Wy nie musicie. Przyjmuję wszystko. Długość? Nie chcę nikogo ograniczać, więc zacznijmy ze wszystkim od jednego zdania. Jeśli dacie radę jednym zdaniem mnie zafascynować, to dorzucam jeszcze plakat i zakładkę promujące pierwszy tom. Nie przyjmuję książek! To mój jedyny warunek. Jeśli odpalę plik i zobaczę, że coś ma ponad pięćdziesiąt stron maszynopisu, to zamykam bez czytania. Tak długi tekst powinien być stanowczo lepiej spożytkowany. Chętni do wzięcia udziału w tym małym konkursie mogą wysyłać swoje propozycje na mojego maila (szymanskamaya@gmail.com) do 28.05.2019. Więcej szczegółów poniżej.

Regulamin konkursu:

 • Postanowienia ogólne
 1.  
  1. Organizatorem konkursu “Opowieść o duchach” (zwanego dalej Konkursem) jest Maya Szymańska (zwanej dalej Organizatorem), Ruszczyca 14c, Koszalin 75-654.
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i nie wymaga żadnej rejestracji.
  4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany, ani wspierany przez Facebook.
 • Zasady Konkursu:
 1.  
  1. Konkurs trwa od 21.05.2019 do 28.05.2019 roku.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych.
  3. Konkurs jest udostępniony w formie ogłoszenia na Fanpage’u Mai Szymańskiej https://www.facebook.com/MayaSzymanska, oraz na stronie Internetowej https://www.mayaszymanska.com
 • Nagroda:
 1.  
  1. W konkursie przewidziano trzy nagrody.
  2. Nagrodami w konkursie są trzy książki autorki Mai Szymańskiej “Ostatnia Wiedźma. Piromanka”
  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, https://www.facebook.com/MayaSzymanska/, oraz na stronie internetowej https://www.mayaszymanska.com
  4. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody.
  5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 • Zasady uczestniczenia w Konkursie:
 1.  
  1. Zadaniem uczestnika jest:
   1. Przygotowanie historii o duchach, nie dłuższej niż 4 strony A4,
   2. Przesłanie jej w formie dokumentu w formacie: .doc, .rtf, .pdf, na adres e-mail : szymanskamaya@gmail.com
   3. Można nadesłać tylko jeden tekst.
   4. Niedozwolonym jest kopiowanie, ani zapożyczanie cudzych treści.
  2. W konkursie nie może brać udziału rodzina Organizatora.
 • Zwycięzcy:
 1.  
  1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
  2. O przyznaniu nagrody decyduje komisja powołana przez organizatora.
  3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
  4. Publiczna informacja o zwycięzcach zostanie również umieszczona na Fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/MayaSzymanska/ , oraz stronie interetowej https://mayaszymanska.com/
  5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.facebook.com/MayaSzymanska/ oraz stronie interetowej https://mayaszymanska.com/ wiadomości e-mail z następującymi danymi:
   1. imię i nazwisko
   2. adres korespondencyjny.
  6. Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.
  7. Nagrody przyznane w konkursie zostaną wysłane w przeciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o której mowa w punkcie 5.
  8. Brak wysłania wiadomości na adres podany przez Organizatora lub przekroczenie dopuszczalnego czasu lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 • Dane osobowe
 1.  
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wysłania nagród dla Zwycięzców Konkursu.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres odpowiedzialności organizatora
 1.  
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, oraz przeglądarek.
 • Postanowienia Końcowe
 1.  
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2019 r. i obowiązuje do 04.06.2019 r.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.mayaszymanska.com
  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.